Jump to Navigation

Implanti koklear

Një implant koklear është një pajisje elektronike e implantuar për dëgjimin, e projektuar për të prodhuar tek një person me dëmtim të rëndë deri në të thellë të dëgjimit, ndjesi dëgjimi të dobishme duke stimuluar nervin brenda veshit të brendshëm. Këto implante zakonisht konsistojnë në 2 komponentë, një mikrofon i jashtëm, procesori i tingullit dhe sistemi transmetues. Marrësi i implantuar dhe sistemi elektrodë, i cili përmban cirkuitin elektronik që merr sinjalet nga sistemi i jashtëm dhe dërgon rryma elektrike në veshin e brendshëm. Implantet kokleare janë prodhuar për të ndihmuar adultët e shurdhët në mënyrë të rëndë deri në të thellë dhe fëmijët të cilët kanë përfitime të vogla ose s’kanë fare përfitime nga ndihma dëgjimore. Edhe personat me dëmtime të rënda deri të thella të nervit të dëgjimit mund të përfitojnë nga implantet kokleare.
Deri në Prill të vitit 2009, rreth 188,000 njerëz në të gjithë botën kanë vendosur një implant koklear; në USA 30,000 adultë dhe 30,000 fëmijë janë marrësMain menu 2