Jump to Navigation

West Syndrome

Është term qe përdoret për te përshkruar një forme te veçante te epilepsisë te infanteve dhe fëmijëve te vegjël. Epilepsia është e përbëre nga triada: spazma infantile, retardim psikomotor dhe hipsaritmi. Spazmat infantile janë kontraksione fleksore te papritura, te shkurta dhe shpesh bilaterale dhe simetrike te qafës, trungut dhe ekstremiteteve. Retardimi psikomotor mund te shfaqet me crregullime kognitive, hipotoni te gjeneralizuar, mikrocefali, paralize, ataksi, verbim apo shurdhim.


Sindromi i Westit takohet ne 30% te rasteve te skleroza tuberoze, takohet te malformacionet kongjenitale, traumat dhe hipoksia, si dhe te crregullimet metabolike, ku verehet nje rritje e dukshme e hormonit CRH (Corticotropinreleasing Hormone).


Ne EEG verehen amplituda te larta me vale te ngadalshme me shkarkime multifokale. 50% te rasteve sherohen me kalimin e moshes, zakonisht deri ne moshen 4-5 vjecare, te tjeret kalojne ne sindromen Lennox-Gastaut. Sulmet dhe EEG abnormale mund te pergjigjen mire ne terapi me hormonin adenokortikotrop (ACTH), kortikostreroide ose benzodiazepine, sidomos Clonazepam.Main menu 2