Jump to Navigation

Adaptimi i ndryshimeve klimatike, promovimi shëndetësor dhe preventiva

Sistemi shëndetësor luan rol të rëndësishëm në vendosjen e masave për adaptim, parandalim dhe përgjigje ndaj rreziqeve shëndetësore lidhur me ndryshimet klimatike dhe sëmundjet infektive, siç janë:

• Përforcimi i kapaciteteve ekzistuese publike - shëndetësore për zbulim të hershëm dhe përgjigje përkatëse ndaj epidemive të sëmundjeve infektive,
• Parashikimi i pasojave nga paraqitja e sëmundjeve të reja infektive lidhur me ndryshimet klimatike,
• Ngritja e vetëdijes së popullsisë për lidhshmërinë e mundshme të ndryshimeve klimatike dhe sëmundjeve infektive.Main menu 2