Jump to Navigation

Lipidet, klasifikimi i tyre

Funksionet kryesore biologjike të lipoideve janë: depozitimi i energjisë, veprojnë si komponentë strukturor në membranën qelizore, dhe si molekula sinjalizuese.

Ndarja e lipideve
Lipidet janë një grup komponimesh që kanë shumë funksione biologjike, të tilla si komponentë strukturore në membranën qelizore, deponimin e burimeve të energjisë etj. Lipide në përgjithësi janë hidropfobik apo amfifilike të vogla që kanë origjinë tërësisht ose pjesërisht nga dy lloje substancash biokimike: ketonet dhe grupet izofrene.

Duke marrë parasysh këtë, lipidet ndahen në:
• alkine yndyrore
• glicerolipide
• glicerofosfolipide
• sfingolipide
• saharolipide
• poliketone (ketone të përbëra)

Megjithëse fjala lipid nganjëherë përdoret si sinonim për yndyrën, e cila është nëngrup i quajtur triglicerid lipid, nuk duhet të ngatërrohen me termin acid yndyror.
Lipidet gjithashtu përfshijnë molekulat të tilla si acid yndyror dhe derivatet e tyre (duke përfshirë edhe trigliceridet, digliceridet, monogliceridet dhe fosfolipidet), dhe të tjera që përmbajnë sterole metabolike të ngjashëm si kolesteroli.Main menu 2