Jump to Navigation

Kontraceptivet (tabletat kundër shtatëzënisë)

Pilet e kombinuara përbëjnë substanca, të cilat hormoneve natyrore si ostrogenit dhe progesteronit (një gestagen) në strukturë dhe efekt i përngjajnë.
Me kto pile, që kanë ostrogenë dhe gestagen, e yshqeni trupin e juaë zakonisht mbrenda 21 ditëve, 1 x në ditë. Gjëndërra e varur e trurit (Hypofiza) nuk ngacmohët më, për të mundë me i sekretuar hormonet e saja. Pra kërcimi i vezës nuk bëhët, (ndikimi i ostrogenës), pra mukoza në mitër zhvillohët pak. Gjithëashtu edhe mukoza në qafën e mitrës nuk bëhët si lëng, pra për shpermën (farën) bënë një barrierë që nuk mundë ajo të depërtoi (ndikimi i gestagenës). Në fund të cikusit të piles vazhdonë një pushim e marrjes për një 7 ditë. Trupit nuk i jipët më hormone, pra bëhët gjakderdhja e është e çuajtura gjakderdhja ndërpresëse. Pasi të kaloi pushimi, do të vazhdoi marrja, ku në të njëjten ditë të javës duhët me pako-n e re të fillhët.


Egëzistojnë, një- dy -dhe trifazëshe preparate, të cilat ndryshohën nga ajo se sa fuqishëm i janë përtshtatur hormoneve natyrore të ciklusit të femrës.
Metoda njëfazëshe, këtu mirrët një komplet i kombinuar i ostrogen-gestagenës gjatë të 21 ditëve, për në 3–4 ditë pas ndërprerjës së preparatit paraqitët ndërprerja e gjakderdhjës.
Metoda dyfazëshe, këtu në fazën e parë të ciklusit mirrët vetëm ostrogen ose ostrogenë me një sasi të ulët të gestagenës, kurse në fazën e dytë sasia e rëndomtë ostrogenëgestagenë. Për në 3–4 ditë pas ndërprerjës së preparatit paraqitët ndërprerja e gjakderdhjës.


Metoda trifazëshe, këtu është përshtatshmëija më e fortë sa i përket cilusit natyrorë të hormoneve të femrës. Gjatë 6 ditëve të para pas fillimit të ditëve, gjakderdhjës, do të mirrni vetëm një sasi të ulët të ostrogenë-dhe gestagenë, kështu që në 10 ditët e mbetura të arrihët sasia në atë nivel siq ishte në faszën e parë. Në 3–4 ditë pas ndërprerjës së preparatit paraqitet ndërprerja e gjakderdhjës.
Pilet e kombinuara (Pile, Mikropile) është për femra e përshtatshme, dhe ju ofrohët mundësija të marrin një ilaç (medikament) të besueshëm efikas.

Çka të bëni, nëse ju e keni parapar, të merrni pilën ?
• mbrenda 12 orëve: Pilën duhët të vazhdoni merrni menjëherë sipas shemës së preferuar.
• më tepër se 12 orë: Mbrojtja nga shtatzënia nuk është më e garantuar. Ju duhët patjetër:
1. që pilen e harruar menjëherë ta merrni
2. sipas shemës së preferuar të vazhdoni marrjën e pileve
3. po të njejtën kohë, një metodë të dytë t’a përdorni (Kondomet me Shpermicid) dhe ate aq gjatë, gjerë sa ju me një pako të re të pileve do të filloni. Kësaj i bshkangjitet edhe koha e gjakderdhjës mujore.
• Informone ju mjekeshën e / mjekun e juaj, nëse ju e ndijeni vehten të pasigurtë, ajo ose ai do të ju ndihmoj juve në këtë situatë.Main menu 2